Пресконференция на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци и БАБХ Въвеждане на минимални качествени изисквания за запазване на традиционния вкус на продукта лютеница

11.05.2011

Пресконференция на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци и БАБХ Въвеждане на минимални качествени изисквания за запазване на традиционния вкус на продукта лютеница

ЛЮТЕНИЦА

Идея на СППЗ:

 • въвеждане на минимални качествени изисквания за запазване на традиционния вкус на продукта лютеница
 • изграждане на доверие у потребителите

Какво наложи искането за разработване и въвеждане на тези изисквания

 • подмяна на традиционния вкус на продукта - /натиск от пазара за все по-конкурентни продукти, резултатът е - стремеж на много от производителите за замяна на традиционни суровини с по- евтини заместители/
 • стремеж към ограничаване използването на консерванти, оцветители и влагането на пълнители /напр. нишесте/
 • предлагане на пазара продукт с гарантирано качество и висока хранителна стойност

Административна/ законова форма
В Съюза се обсъждаха ралични варианти за административната форма – утвърден стандарт на БАБХ, актуализация на БДС и браншови минимални изисквания. Бе избран
браншови стандарт*
*Определение за стандарт – Документ с изисквания към продукт, практика или дейност, одобрен от държавен орган, индустриална организация или търговска асоциация

Разработване
съвместна работна група - СППЗ, БАБХ, научни звена
/Работна група от СППЗ е разработила вариант на мин. качествени параметри към продукта и паламетри за мониторинг, които ще предложи на БАБХ за обсъждане/

Контрол/ мониторинг

 • параметри за мониторинг и стандартизирани методи за мониторинг- ще се разработят от работната група
 • основни параметри обект на мониторинг :
  1.Органолептика – цвят, консистенция, вкус и мирис
  2.Физикохимия
  3.Микробиология – това е елемент от производството на безопасна храна
  4.Информация на етикета съобразно нормативните изисквания

Кой ще осъществява контрола

 • основно БАБХ и СППЗ
 • периодично - съвместни проверки на СППЗ, БАБХ и сдруженията на потребителите
 • по сигнал на потребители

Последваща стъпка:
Регистация на традиционен продукт „ЛЮТЕНИЦА” в ЕС
Наредба за условията и реда за приемане на заявления, комплектоване на досиета и водене на регистър на досиетата на храни с традиционно специфичен характер въвежда разпоредби от европейското законодателство относно сертификати за специфичен характер за селскостопански продукти и хранителни стоки. Целта е да се подготвят досиета на българските традиционни храни, които да бъдат представени за вписване от Европейската комисия.
Според изискванията на на Наредбата само група от производители могат да подават в дирекция „Интеграционна политика” на МЗГ заявление-сертификация за вписване на досиета на храни с традиционно специфичен характер./Групата от производители е дружество от 2 или повече земеделски производители или производители на храни, учредено по Закона за задълженията и договорите, Търговския закон или Закона за кооперациите или сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел./

Информационни кампании
За повишаване информираността на потребители и търговци СППЗ разработи и вече четвърта година поетапна изпълнява програмата:

„ПОВИШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КУЛТУРА

Основна цел:
Да се осигури възможността:
на производителите

1. да представят качествата на произведената от тях продукция
2. чрез информацията на етикета да информират потребителите за вложените продукти и да декларират пред потребителя своята отговорност.

на потребителите

1. да осмисли правото си на „информирания избор” и да се възползва от това право, като следи информацията посочена на етикета.
2. да помогнем на „купувача” да се превърне в „информиран потребител”

Програмата е приета: 2008 г.
В изпълнение на тази програма до сега сме реализирали следните етапи:

І етап: 2008 г.
Дегустация и оценка:

 • от технолозите на отделните фирми – членове на Съюза
 • запознаване на членовете с резултатите

ІІ етап: 2009 г. под мото „Да преоткрием традицията”
Дегустация и оценка:

 • от комисия от професионалисти – МЗ, МЗХ, УХТ, ИКП, представители на сертифициращи, потребителски организации, специалисти.
 • от журналисти и представители на ел. медии
 • от потребители


Оценката на професионалната комисия, журналисти и потребители бе оповестена в публичното пространство

предстои

ІІІ етап: 2011 г. под мото „Да преоткрием традицията”
По време на изложениета ПРОИЗВЕДЕНО в БЪЛГАРИЯ, НДК и INTER FOOD AND DRIK, София /м.ноември/ ще се проведе:

Дегустация и оценка:

 • от комисия от професионалисти – БАБХ, УХТ, ИКП, представители на сертифициращи, потребителски организации, специалисти.
 • дегустация и оценка от потребители
 • дегустация и оценка от представители на търговци и дистрибутори

Целта е:

 • да се направи професионална оценка на дегустираните продукти и да се представят на потребители и търговци качествата на продуктите произвеждани от членовете ни.

Очакван резултат:
За потребителите

 • да осмислят правото си на „информирания избор”
 • да помогнем на купувача да се превърне в информиран потребител
 • да се възползват от правото си на информираност, като следят информацията посочена на етикета.


За търговците:

 • запознаване с качествата на продукта
 • възможност за избор на доставчик след запознаване с оценката на професионалистите и потребителите.