17 април 2008 г., 14 ч.: Годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци

03.04.2008

17 април 2008 г., 14 ч.: Годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци

П О К А Н А

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България свиква

ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
на 17.04.2008 г. от 14.00 часа в конферентната зала на хотел „Банкя Палас” Банкя, ул.”Варна” №70 при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Управителния Съвет
2. Финансов отчет
3. Доклад на Контролния съвет
4. Приемане на програма за дейността на СППЗ
5. Промени в Устава
6. Избор на УС и КС
7. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден от 15ч. на същото място и при обявения дневен ред независимо от броя на присъстващите.

Председател УС на СППЗ
Константин Ламбрев

За повече информация можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79
или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net