ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

29.04.2011

ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА

Уважаеми Колеги,
на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България свиква

ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
на 01.06.2011г. от 16.00 часа в конферентната зала
на хотел „Севтополис Хотел Балнео и Спа” гр. Павел баня, ул.”Чудомир” № 3

при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1.Отчет на Управителния Съвет
2.Доклад на Контролния съвет
3.Финансов отчет
4.Приемане на насоки за развитие на СППЗ
5.Промени в Устава на СППЗ
6.Избор на УС и КС
7.Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 ал.3 от Устава на СППЗ, общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при обявения дневен ред с един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.

Поканата е публикувана в ДВ бр.32/18.04.2011г

Всеки делегат следва да предостави копие на актуално състояние на фирмата, което е задължително условие за регистрация в съда.

Председател УС на СППЗ
Константин Ламбрев