Политика на качеството - защитени наименования

24.11.2004

Политика на качеството - защитени наименования

През 1992 г. ЕС приема законодателни мерки за защита на земеделските продукти и храни с регистрирано наименование за произход и географско указание, както и на земеделските продукти и храни с традиционно-специфичен характер и ги отличава със специални знаци - лого, които тези продукти могат да носят. Приетите регламенти формират Политиката на качество, чиято цел е защита на продукти с регистрирани наименования от нелоялна конкуренция, защита на интересите на производителя, вложил дългогодишни усилия и средства в поддържането на високо качество и търговска репутация на своя продукт. Тя защитава и интересите на консуматорите, готови да заплатят по-висока цена за специфично качество на продуктите, носещи европейско лого върху опаковките си, като предвижда мерки за гарантиране и спазване на автентичността на продукта, който търсят да закупят.

До момента са регистрирани около 650 европейски земеделски и хранителни продукти със защитени наименования.

Тези законодателни мерки са обобщени като раздел “Политика на качеството”, регламентирана в законодателството на ЕС с два основни регламента.

Регламент 2081/92 г. – регламентиращ защитата на наименование за произход и географско указание за земеделските продукти и храни.

Отнася се до:

 • земеделски продукти, предназначени за човешка консумация - млечни продукти - сирена, масла, пресни меса и продукти на месна основа, яйца, мед, плодове, зеленчуци, зърнени култури, риби и рибни продукти,
 • хранителни продукти /не задължително от земеделски произход/ – бира, напитки на основата на растителни екстракти, хляб, тестени изделия, сладкиши, бисквити, горчица и др.
 • Земеделски продукти-сено, корк, суровини от животински произход, ракита, ароматни масла, клейове, смоли, цветя и декоративни растения, вълна и др.

Не се отнася до:

 • вино и спиртни напитки,
 • родови наименования.

Защитените наименования за произход обхващат продукти с утвърдена пазарна репутация, които се произвеждат, преработват и подготвят изцяло в определена географска област и по признат традиционен начин. При защитените географски указания връзката на наименованието с географския район трябва да съществува поне в един от етапите на производство и подготовка.

Към групата производители, които депозират заявката, могат да се присъединяват само производители от очертания географски регион.

Регламент 2082/92 г. – регламентира издаването на сертификати за специфичния характер на земеделските продукти и храни и обозначаването на продуктите с логото за традиционно-специфичен характер.

Признава се “специфичен характер” при доказана особеност или отличителни черти, които ясно отличават земеделския продукт или храна от други подобни от същата категория. Освен посочените в Регламент 2081/92 продукти и храни за човешка консумация, Регламент 2082/92 включва и шоколад, макаронени изделия, полуготови изделия, супи, сладолед, шербет. Признаването на традиционно-специфичния характер на определен продукт не е свързано с географския произход на продукта, а основно с ролята на човешкия фактор – съхранените традиции в производството – състав или начин на производство или преработка или традиционни суровини, които отличават продукта. Характерна особеност е, че всеки производител може да използва регистрираното наименование, ако заяви пред компетентния орган в страната, че спазва спецификацията на продукта и метода на производство и производството му е контролирано, съгласно европейските изисквания.

В регламента се описват процедурите за регистрация в ЕК – кой има право да иска защита на наименование, процедурите и необходимите доказателствени документи. Регламентират се и задълженията на компетентния орган за проверка на съответствието, както обезпечаването на стриктен контрол при производителите.

Инициативата за регистрацията е на “Група производители” - всяко сдружение на производители и/или преработватели, чиито предприятия се намират в географски район, определен от самите производители, произвеждащи или участващи в производството на продукта, могат да кандидатстват за защита на наименование за произход или географско указание.

Заявка за регистрация на храна с традиционно-специфичен характер се подава от Група производители, произвеждащи продукт, отговарящ на една и съща спецификация.

Молбата за регистрация се отправя до компетентен орган в Страната-членка, в която се намира географския район и се произвежда продукта. Към молбата за регистрация се прилагат определени документи, основен от които е спецификация, която съдържа основни данни за продукта.

За всеки продукт, който кандидатства за едно от трите вида защитени наименования, се изготвя досие, което се представя пред компетентния орган и съдържа основни данни:

 • име на продукта – описание и доказателства за традиционност;
 • очертаване на границите на географския район – почвено-климатични характеристики – задължително за наименованията за произход и географските указания,
 • обосновка за връзката на качествата на продуктите с географския им произход - задължително за наименованията за произход и географските указания;
 • описание на преработвателния процес – изтъкване на специфични и автентични методи на производство на суровината и крайния продукт;
 • характеристики на продукта – съдържание, рецептура, цвят, вкус, мирис;
 • контролен орган и минимални изисквания и процедури за проверка /аспекти, които позволяват оценка на традиционния характер/;

Към заявката се прилагат различни документи - изследване /обосновка/ на наименованието, данни, доказващи произхода на името, доказателства, че наименованието се асоциира от потребителите с този продукт /т.е., че този продукт е вече утвърден на пазара./

След задълбочена проверка по същество на спецификацията и всички приложени документи и при констатирано съответствие, компетентният орган на Страната-членка оформя досие в определена форма и го изпраща в ЕК.

В ЕК е предвидена определена процедура- в Официалния вестник се публикуват основни данни от заявката за регистрация, с цел всички засегнати лица да бъдат информирани за тази заявка и евентуално да подадат възражение в рамките на определен срок

При необходимост и по искане от ЕК, компетентният орган осъществява връзка с групата производители, вносител на заявката за регистрация и предоставя исканата допълнителна информация.

Ако Комисията направи заключението, че продуктът отговаря на изискванията за даване на защита върху наименованието и ако не са постъпили възражения, ЕК вписва името в “Регистър на защитени наименования за произход и защитени географски указания”, който съдържа имената на съответните продукти и контролни органи.

Земеделските продукти и храни с традиционно-специфичен характер се вписват в “Регистър на сертификатите за специфичен характер”.

Вписването в тези регистри дава право на обозначаване на продукта с логото на ЕК за съответното защитено наименование. Редом с логото на ЕК задължително се вписва акредитирания контролен орган.

Компетентният орган води национални Регистри на производители и контролни органи.

Реформата на ОСП от 2003 г. обръща специално внимание на насърчаването на тези традиционни регионални производства и определя условия за подпомагане в новоприетия Регламент 1783/2003 г. ЕС финансира и промоционални програми за тези продукти при определени условия.

Какво прави България във връзка с прилагането на Политиката на качеството в периода преди присъединяването ни към ЕС?

В процеса на преговорите с ЕС, Министерството на земеделието и горите е депозирало индикативен списък на регистрираните съгласно действащото национално законодателство наименования за произход, който включва всички регистрирани от български производители наименования за произход в Патентно ведомство към момента на представяне на списъка /2001 г./. Продуктите, които се ползват от национална закрила към датата на присъединяването и за които се депозира заявка и комплектовано досие пред ЕК в съответствие с европейските изисквания ще продължат да ползват тази закрила до вземането на решение от ЕК за вписване или не в Европейските регистри. За регистрирането няма срокове и процедурата може да се стартира съобразно желанието на производителите.

България е поела ангажименти за въвеждане изискванията на европейското законодателство преди присъединяване към ЕС, с оглед да се даде възможност на българските производители да депозират предварително своите досиета и заявки за регистрация на наименованията и да се възползват от предимствата, които предоставя европейското лого при навлизането на европейския пазар.

Изгражда се необходимия административен капацитет - в Министерството на земеделието и горите се създава компетентния орган - звено за приемане на досиета за регистрация, които да бъдат подготвени, проверени и предадени на ЕК в деня на приемането ни в ЕС. До края на 2004 г., съвместно с представители на всички асоциации на производителите, е планирано да бъдат приети Наредбите, определящи правилата за регистрация и контрол върху употребата на тези наименования. Предстои изготвянето на Стратегия на Министерството на земеделието и горите в областта на политиката на качеството.

 

 

За допълнителна информация:

Министерство на земеделието и горите
Дирекция „Интеграционна политика”
Тел. 02/ 985 11 362 – Десислава Карчанова

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
Тел. 02/ 978 3314, 978 54 56