Годишно общо отчетно-изборно събрание на СППЗ

11.06.2018

Годишно общо отчетно-изборно събрание на СППЗ

Равносметка, тенденции и цели на СППЗ

Годишното общо отчетно-изборно събрание на СППЗ се проведе на 06.06.2018 г. в конферентната зала на Парк и СПА Хотел Марково /с.Марково, гр. Пловдив/. Събранието започна с преглед на материалите по дневния ред - Доклад на УС за тригодишния отчетен период; ГФО с  Одиторския доклад; Предложения за промени в устава и Предложение за определяне на размера на годишния членски внос с правила  за издължаването му, както и Проекто-насоките за развитие на организацията в периода 2018-2021 г. Председателят на УС, г-н Константин Ламбрев, представи  резюме на Отчетния доклад и  направи преглед на извършеното по направления: организационна дейност, взаимодействие с държавни и общински институции, партньорски и работодателски организации, обучения за повишаване на компетенциите, издателска дейност, организиране на изложения у нас и в чужбина и свързани с тях събития, съвместни инициативи с учебни заведения, подготвящи кадри за бранша,  работата по различни проекти, както и участието на СППЗ в работната група, подготвила проекта на новия Закон за храните.

В заключение г-н Ламбрев обобщи, че въпреки сериозния напредък на индустрията и Съюза има още какво да се желае, така че да се повиши нейния имидж и самочувствието на  работещите за нея.

Според него, като че ли членовете на СППЗ все още не осъзнаваме важността и силата на организацията ни и не се възползваме активно от възможностите и потенциала ? за постигане на общи ни цели. 

След обсъждане на представените материали, присъстващите  приеха Отчетния доклад на УС и КС, Финансовия отчет за периода, доклад на УС и КС, Правилата за определяне и издължаване на членския внос, предложените Промени в устава, както и Основните насоки за дейността на СППЗ през следващите три години.

Последната точка от дневния ред бе избор на членове на  УС и КС. Отговорността да направи селекция и предложи състав на следващия Управителен и Контролен съвет бе възложена на комисия с председател проф. Пламен Моллов. В експозето си той посочи трите водещи принципа, които членовете на комисията са следвали при изготвяне на предложенията за състав на УС и КС - обновяване, приемственост, компетентност.

След проведеното тайно гласуване, членовете на Общото събрание избраха:

Управителен Съвет в състав:  Стойко Кировски фирма „Джем и джем”  Константин Ламбрев фирма „Конекс-Това”  Димитър Ангелинов  фирма „Диони”, Милена Калибацева фирма „Филикон-97”, Стойчо Георгиев фирма „Балкан Агрикалчарал”,  Тина Карадимова  фирма „Пелтина”  и  Николай Жеков  - фирма „Цима 99”

и

Контролен съвет в състав:  Антон Вальов - фирма „Сторко”, Георги Разсипийски ЕТ„Булгарплод Кюстендил - Г.Разсипийски”  и  Свилен Петков  фирма „Сатко” .

Съгласно Устава на Съюза, новоизбраните членове на УС проведоха първото си заседание, на което единодушно избраха за председател на СППЗ  г-н Стойко Кировски.

Кратка биографична справка

Стойко Минчев Кировски е роден през 1962г. в гр. Пловдив. Завършва ВИХВП през 1987г. специалност "Технология на микробиологичните и ферментационни процеси". Научен сътрудник е по специалност "Ферментация на възобновяеми органични продукти“ към УХТ. Към момента е съсобственик и управител на  семейната фирма   "Джем и Джем" ООД, гр. Пловдив. Фирмата е основана през 1995 г. и от 2003 г. е редовен член на СППЗ. Специализирана е в производството на плодово - захарни консерви – конфитюри, мармалади, желета, топинги. Г-н Кировски е член на Управителния съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци от 2005 г.

Работна среща в началото на сезона

След приключване на Общото отчетно-изборно събрание се проведе  работната среща в началото на преработвателния сезон. По традиция в срещата участваха фирми, консервиращи плодове и зеленчуци -   членове и нечленове на СППЗ, доставчици на суровини, материали и машини, партньорски организации.  По време на Работната среща със специални презентации участваха :

  • Г-н  Христиан Петков - фирма „Фригокомерс Интернешънъл”, който представи темата - ”Професионална хладилна техника; анализ на хладилните агенти и тенденциите в законодателството"
  • Фирма „Руен машинари” с презентация на тема: „Фирма JUMAG Dampferzeuger GmbH – представяне на продуктовата програма за производство на чиста пара за хранително вкусовата промишленост“ , представена от г-н Мариус Центнер и превод от г-жа Юлия Минева и
  • Г-н Илия Тодоров - представител на Кьолнския панаир за България представи темата - "Да видиш и да бъдеш видян на Anuga 2019. Подготовка, участие и работа след изложението." Участието на г-н Тодоров в срещата бе във връзка с инициативата на СППЗ да организира участие на фирми от бранша на изложението „АNUGA-2019” на обща изложбена площ.

И трите теми предизвикаха интерес и дискусия, които естествено се пренесоха и на  организираната вечеря в ресторанта на комплекса.

Екипът на офиса на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци би искал да изрази своята  благодарност за професионалния и отговорен подход в инициативите и действията на членовете на Управителния и Контролния съвет през изминалия мандат!

На членовете на новото ръководство пожелаваме да са креативни в идеите и действията си за все по- успешното развитие на Съюза!