Преговорите за присъединяване към Европейския съюз и сектор Преработени плодове и зеленчуци

11.06.2004

Преговорите за присъединяване към Европейския съюз и сектор Преработени плодове и зеленчуци

Национален праг за домати, предназначени за преработка

(Анекс III от Регламент на Съвета No2201/96 изменен с Регламент на Съвета No2699/200)

В Позицията за преговори (CONF BG 43/01) България е отправила искане за определяне на националнен праг за домати, предназначени за преработка, в размер на 300 000 тона.

С Общата позиция на ЕС от 3 юни 2004г. се определя праг за България за преработка на домати в размер на 156 343 тона.

Съгласно мeтодологията при водене на преговорите (Issues paper) като референтен период за определяне на националния праг за преработка на домати следва да бъдат взети най-близките три маркетингови години, за които страната има официални исторически данни. Аргументацията за това е, че тригодишните периоди са стандартна практика и са редовно използвани за продукти в сектора.

В тази връзка в проекта на Обща позиция на ЕК за референтен период са взети 2000/2001, 2001/2002 и 2002/2003 маркетингови години. За този период България е предоставила следната официална статистическа информация за количества домати, предоставени за преработка:

  • 2000/2001 – 130 000 т.
  • 2001/2002 – 152 796 т.
  • 2002/2003 – 197 610 т.

При изчисление на прага се взима средноаритметичната стойност на данните от трите години, която се умножава с коефициент за корекция в размер на 1.0277.

Съгласно методологията при изчисляване на праговете се отчитат корекциите, включени в Регламент 2201/96 (изменен от Регламент 2699/2000), които формират следната таблица:

ЕС 15

(тона)

Домати

Историческо производство

97/98

6 896 308

98/99

8 068 280

99/00

9 123 165

средно

8 029 251

Праг за преработка, определен от Регламент №2699/2000

8 251 455

Праг средно %

102,77%

В допълнителната информация към позицията за преговори (CONF BG 56/02) България е заявила, че над 95 % от доматите за преработка се преработват в допустимите продукти, изброени в Регламент № 1535/2003.

Следователно прагът за домати за преработка в размер на 156 343 тона се получава по следния начин:

 

2000/2001

2001/2002

2002/2003

Средна стойност за периода

Коригирана с коефициент

(х 1.0277)

95 %

Употреба на

домати за преработка (тонове)

130 000

152 796

197 610

160 135

 

 

164 571

156 343

Съгласно Регламент 2201/1999 (изменен с Регламент 2699/2000) размерът на помощта е 35.50 евро/тон. Следователно финансовото изражение на така предоставения праг е:

156 343 т. х 34 .50 = 5 393 834 евро

(За десетте нови страни членки за първата маркетингова година след присъединяване 2004/05 е определена помощ за домати за преработка в размер на 25.88 евро/тон - Регламент 416/2004)

Национален праг за праскови, предназначени за преработка

(Анекс III от Регламент на Съвета No2201/96 изменен с Регламент на Съвета No2699/200)

В Позицията за преговори (CONF BG 43/01) България е отправила искане за определяне на националнен праг за праскови, предназначени за преработка, в размер на 20 000 тона.

С Общата позиция на ЕС от 3 юни 2004г. се определя праг за България за преработка на домати в размер на 17 843 тона.

Съгласно мeтодологията при водене на преговорите (Issues paper) като референтен период за определяне на националния праг за преработка на праскови следва да бъдат взети най-близките три маркетингови години, за които страната има официални исторически данни. Аргументацията за това е, че тригодишните периоди са стандартна практика и са редовно използвани за продукти в сектора.

В тази връзка в проекта на Обща позиция на ЕК за референтен период са взети 2000/2001, 2001/2002 и 2002/2003 маркетингови години. За този период България е предоставила следната официална статистическа информация за количества праскови, предоставени за преработка:

  • 2000/2001 – 15 550 т.
  • 2001/2002 – 14 262 т.
  • 2002/2003 – 15 510 т.

При изчисление на прага се взима средноаритметичната стойност на данните от трите години, която се умножава с коефициент за корекция в размер на 1.1811.

Съгласно методологията при изчисляване на праговете се отчитат корекциите, включени в Регламент 2201/96 (изменен от Регламент 2699/2000), Регламент № 2201/96 (изменен от Регламент № 2699/2000), които формират следната таблица:

ЕС 15

(тона)

праскови

Историческо производство

97/98

370 928

98/99

415 700

99/00

582 412

средно

456 347

Праг за преработка, определен от Регламент №2699/2000

539 006

Праг средно %

118,11%

Следователно прагът за праскови за преработка в размер на 17 843 тона се получава по следния начин:

 

2000/2001

2001/2002

2002/2003

Средна стойност за периода

Коригирана с коефициент

(х 1.1811)

Употреба на

праскови за преработка (тонове)

15 550

14 262

15 510

15 107

17 843

Съгласно Регламент 2201/1999 (изменен с Регламент 2699/2000) размерът на помощта е 47.70 евро/тон. Следователно финансовото изражение на така предоставения праг е:

17 843 т. х 47.70 = 851 111 евро

(За десетте нови страни членки за първата маркетингова година след присъединяване 2004/05 е определена помощ за праскови за преработка в размер на 35,78 евро/тон - Регламент 416/2004)

Организации на производителите на плодове и зеленчуци

Организациите на производители са основен елемент в сектор плодове и зеленчуци на ЕС. На тях се предоставят помощите за домати и праскови за преработка; те получават средства от Общността за финансиране на разработени от тях операционни програми, те провеждат интервенциите в сектора (изтегляне на свръхпроизводство от пазара).

През 2001 г. бе приета Наредба № 24, за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци. С нея са регламентирани критерии за признаване на организации на производители съобразно европейското законодателство, определен е и начина за кандидатстване. От м. август 2003г. е акредитирана мярка 1.5 на САПАРД "Създаване на групи производители", чиято цел е финансово подпомагане на признати групи производители през първите 5 години от тяхното създаване.

Поради високите критерии за признаване, определени в Наредба № 24 (30 производителя и 150 000 евро продукция) и липсата на признати до момента организации на производители в страната, в допълнителната информация към позицията за преговори от 6 февруари 2004 г. България е поискала преходен период от 3 години, през който помощите за домати и праскови за преработка да се предоставят директно на индивидуалните производители.

Тъй като междувременно са настъпили промени в европейското законодателство облекчаващи минималните изисквания за признаване, искането на България беше отхвърлено. Предстои Наредба 24 да бъде променена в съответствие с новите критерии.