Споразумение за свободна търговия между Република България и Сърбия и Черна гора

16.06.2004

Споразумение за свободна търговия между Република България и Сърбия и Черна гора

На 01.06.2004 г. влезе в сила Споразумение за свободна търговия между Република България и Сърбия и Черна гора. - ДВ, бр.45/2004 г.

Целите на Споразумението са следните:

  • Да насърчи, чрез разширяване на търговията, хармонично развитие на икономическите отношения между Договарящите се страни и да засили тяхната икономическа дейност.
  • Да осигури справедливи условия за конкуренция в търговията между Договарящите се страни.
  • Да допринесеза хармоничното развитие и разширяване на свеовната търговия,чрез премахване а търговия.
  • Да задълбочи сътрудничеството между договарящите се страни.

Споразумението предвижда стокообменът между двете страни на 45 групи селскостопански стоки да се извършва чрез квоти, за които има договорени преференциални мита. За част селскостопански продукти се предвижда и премахване на митническите налози.

Разпоредбите на глава 7 от Споразумението/ ДВ - бр. 45/ 2004/. ще се прилагат за селскостопанските стоки, с произход от Договарящите се страни.

За целите на това Споразумение, понятието "селскостопански стоки" означава, стоките, включени в глави от 1 до 24 на Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, включително стоките, посочени в Приложение I на това Споразумение.