Промени в Националния план за развитие на земеделиетои селските райони (програма САПАРД)

15.11.2004

Промени в Националния план за развитие на земеделиетои селските райони (програма САПАРД)

Посочените, в резюмето промени в НПРЗСР (Национален план за развитие на земеделието и селските райони) са приети от Комитета по наблюдение на Програма САПАРД на 30.06.2004 г. и одобрени от STAR Комитета на ЕК на 20 юли 2004 г. Официално промените ще влезат в сила след публикуването им в Official Journal - Официалния орган на Европейската комисия.

1. Общи промени в мерките от БНПРЗСР

 1. Изменят се критериите за оценка на проекти, като тежест се дава на приоритета за адаптиране на стопанствата, фирмите и преработвателните предприятия на селскостопанска продукция към стандартите на ЕС.
 2. Ограничава се размера на разходите за подготовка на бизнес план (в съответствие с пазарните условия в България) и по този начин се постига освобождаването на ресурс за инвестиции в реални активи.
 3. Въвеждат се индикатори за наблюдение въздействието на проектите по мерките върху околната среда, което отразява препоръките на Междинната оценка за включване на екологични показатели за мониторинг и цели по-добро придържане към Насоките на Комисията за провеждане на оценка на програма САПАРД.

2. Специфични промени в мерките от БНПРЗСР

Промени в мярка 1.2. “Подобряване преработката и маркетинга на земеделски и рибни продукти“

1. Намаляване на изискванията по отношение на капацитета за годишен кланичен добив на кандидатстващите в подсектор “заешко месо” от сектор “месо” от 350 000 на 35 000 зайци и от 500 т. на 50 т. заешко месо.

2. Намалява се допустимия за подпомагане процент на общите разходи, необходими за изготвяне и изпълнение на проектите, включително за изготвяне на бизнес план (за проекти на стойност над 1 000 000 евро) както следва:

 • При размер на допустимите инвестиции от 1 000 000 евро до 2 000 000 евро, процентите се намаляват съответно от 12% на 10% за целия размер на общите разходи и от 5% на 4% за изготвяне на бизнес план ;
 • При размер на допустимите инвестиции над 2 000 000 евро, процентите се намаляват съответно от 12% на 8% за целия размер на общите разходи и от 5% на 3% за изготвяне на бизнес план ;

3. Максималния размер на допустимите инвестиционни разходи за един проект за кланица се увеличава на 5 000 000 евро от сегашния размер (3 000 000 евро), а за всички други проекти се намалява както следва:

 • максимум 2 500 000 евро за сектори “мляко и млечни продукти”, “риба и рибни продукти” и “месо и месни продукти” с изключение на кланици;
 • максимум 1 500 000 евро за сектори “вино” и “плодове и зеленчуци”;

4. Нова допустима инвестиция в сектор “мляко и млечни продукти” - закупуване на специализирана хладилна транспортна техника за превоз на млечни продукти;

5. Нова цел на мярката – “Осигуряване на достатъчна, лесно достъпна и качествена суровина на месопреработвателните предприятия чрез строителство и модернизация на кланици и тяхното равномерно географско разпределение”

6. От общия бюджет по мярката се отделя самостоятелен бюджет за кланици в размер на 12,5 млн. евро публични средства (ЕС+национални средства) считано от 08.2004г. Този бюджет се разпределя по следния начин:

 • 5 млн. евро публични средства за кланици за червени меса;
 • 7,5 млн. евро публични средства за кланици за бяло месо, от които:
  • 2,5 млн. евро публични средства за кланици за бели меса разположени в Югоизточен, Южен централен и Югозападен район за планиране (Regoins NUTS II);
  • 5 млн. евро публични средства за кланици за бели меса разположени в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране (Regoins NUTS II);

7. Кандидатстващите (с изключение на кланиците) трябва да развиват дейност в съответния сектор най-малко от 3 години преди датата на кандидатстване.

8. Кандидатстващите в сектори “риба и рибни продукти”, “мляко и млечни продукти” и “месо”(с изключение на нови кланиците) се допускат за подпомагане само ако предприятията, за които кандидатстват за подпомагане са категоризирани от Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) в II група по преструктуриране съгласно вътрешните процедури на НВМС.

9. В критериите за оценка на проектите освен приоритета за адаптиране на преработвателните предприятия на селскостопанска продукция към стандартите на ЕС, ще се даде тежест и на проекти от селски райони и от изостанали селски райони.

 

Критерий

Показател

Точки

Макс. брой точки

1

Подобряване на качеството на продуктите

Дял на преработената суровина за първата прогнозна година на бизнеса плана, която ще бъде доставена от селскостопански производители отговарящи на Кодекса за изискванията в областта на опазване на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните, ветеринарните и фитосанитарните изисквания в земеделските стопанства

Дял (процент):
- над 50% - 30 точки;
- от 30% до 50% - 20 точки;
- от 10% до 30% - 10 точки;
- по-малко от 10% - 0 точки;

30

2.

Приемане на европейските ветеринарно-санитарни стандарти от преработвателните предприятия на селскостопанска продукция

Кандидатстващото предприятие е категоризирано от Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) в II група по преструктуриране съгласно вътрешните процедури на НВМС за групиране на предприятията и след изпълнение на проекта ще отговори изцяло на изискванията на българското и европейско законодателство в областта на ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания.

“да” – 60 точки
“не” – 0 точки

60

3

Подпомагане на фирми от селски райони и планински населени места

Предприятието е/ще бъде разположено в селски район или планинско населено място съгласно приложения 1А и 1Д на НПРЗСР

“да” – 5 точки
“не” – 0 точки

5

4

Подпомагане на фирми от изостанали селски райони

Предприятието е/ще бъде разположено в изостанал селски район съгласно приложение 1В на НПРЗСР

“да” – 5 точки
“не” – 0 точки

5

 

Общо

   

100

За кланиците, в случай на равни точки по горните 4 критерия за оценка на проектите, на проекта на кандидата, който има най-голям кланичен добив (в тонове) за предходните 3 години от датата на кандидатстване се дават допълнително 5 точки.

10. Нов географски обхват:

 • Югоизточен, Южен централен и Югозападен район за планиране (Regoins NUTS II) за кланици за червени меса;
 • на разстояние не по-малко от 20км. от сухопътната граница на Р.България с Р.Турция за всички кланици;
 • Всички региони на страната за всички останали кандидати.

Промените в подмярка 1.2. 1.“Пазари на производителите и тържищата”

1. Намалява се допустимия за подпомагане процент на общите разходи необходими за изготвяне и изпълнение на проектите, включително за изготвяне на бизнес план за проекти на стойност над 1 000 000 евро на:

 • При размер на допустимите инвестиции от 1 000 000 евро до 3 000 000 евро, процентите се намаляват съответно от 12% на 10% за целия размер на общите разходи и от 5% на 4% за изготвяне на бизнес план ;
 • При размер на допустимите инвестиции над 3 000 000 евро, процентите се намаляват съответно от 12% на 8% за целия размер на общите разходи и от 5% на 3% за изготвяне на бизнес план ;

2. От бюджета по мярка 1.2. “Подобряване на преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти”, се заделя (като самостоятелен) бюджет за подмярка 1.2.1.“Пазари на производители и тържища” в размер на 25 млн.евро публични средства (ЕС+национален бюджет) за целия период на действие на Програма САПАРД при следното разпределението на бюджета по подмярка 1.2.1.:

а) 9 млн. евро публични средства за 2004 г.

б) 8 млн.евро публични средства за 2005 г.

в) 8 млн. евро публични средства за 2006 г..