Консервната промишленост на България' 2019

Основни тенденции в консервната промишленост

Основни икономически показатели

 • Предварителните месечни данни от краткосрочната бизнес статистика на НСИ за 2019 г. показват увеличение с 2.6% на производството в консервната промишленост и с 5.4% увеличение на оборота от продажби на стоки и услуги, спрямо същите месечни данни за 2018 г.
 • Окончателните данни за 2018 г. показват намаление на оборота от продажба на стоки и услуги спрямо 2017 г. с 0.4%. Намалява и обемът на продукцията в сектора с 1.5%. Делът на продукцията на консервната промишленост в преработващата промишленост на страната за 2018 г. е 1.26%.
 • Производителността на труда през 2018 г., измерена чрез физическия обем на продукцията, намалява с 1.6% спрямо 2017 г.
 • Броят на наетите лица в сектора през 2018 г. намалява незначително. Средната месечна заплата на работещите в сектора нараства с 10.3% спрямо 2017 г. В сравнение с преработващата промишленост, средната месечна заплата в сектора през 2018 г. е по-ниска с 13%.
 • Чуждестранните преки инвестиции в сектора са се увеличили с 10% в сравнение с 2017 г.

Производство

 • През 2019 г. производството на преработените и консервирани зеленчуци нараства с 35%, с близо 10% е увеличението на сосове и подправки, 3.3% на плодови и зеленчукови сокове и около 1% увеличение в производството на преработени и консервирани плодове, показват резултатите от месечно наблюдавани продукти за 2019 г.
 • Продължава тенденцията от последните години на увеличение на производството на преработени и консервирани плодове и зеленчуци – според окончателните годишни данни за 2018 г. увеличението на годишна база е с 8%. При производството на плодови и зеленчукови сокове увеличението е с 12% на годишна база, а производството на сосове и подправки се увеличава с 6.7%.

Продажби

 • Увеличават се продажбите на вътрешния пазар - резултатите за месечно наблюдаваните продукти през 2019 г., показват увеличение на продажбите на вътрешния пазар от предприятията, включени в месечното наблюдение, на преработени и консервирани зеленчуци със 17.8%, близо 10% увеличение в продажбите на сосове и подправки, 7% на плодови и зеленчукови сокове и 3.1% на преработени и консервирани плодове.
 • Количествата преработени и консервирани зеленчуци, продадени от българските производители през 2018 г., на годишна база, намаляват с 1.2%, показват окончателните годишни данни. Делът на преработените и консервирани плодове в стойностната структура на продажбите е най-голям – 60.3%. На годишна база продажбите им намаляват с около 1%, докато продажбите на консервирани зеленчуци нарастват с 8.3%. Продажбите на плодови и зеленчукови сокове също нарастват на годишна база с 2%. Макар и незначително, с 0.4%, се увеличават и продажбите на сосове и подправки.
 • На вътрешния пазар има намаление на продадените от производителите количества преработени и консервирани зеленчуци с 8.4% спрямо 2017 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 58.8% за 2018 г.
 • Продажбите на вътрешния пазар на преработени и консервирани плодове бележат спад с 9.2% спрямо 2017 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение за 2018 г. е 39.6%.
 • Нарастване на продажбите на вътрешния пазар има при плодовите и зеленчукови сокове– с 2.5% спрямо 2017 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 83.7% за 2018 г.
 • Реализираните на вътрешния пазар сосове и подправки също са повече - с 3.5% спрямо 2017 г. Делът на продажбите на вътрешния пазар от общите продажби на производителите в количествено изражение е 97% за 2018 г.

Външна търговия

 • Стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци през 2019 г. нараства с 11.7% на годишна база. Външнотърговското салдо за периода 2014-2019 г. е положително.
 • Внесените през 2019 г. в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 1.6% повече, а стойностният им обем – с 10% повече на годишна база.
 • Делът във вноса на страната за 2019 г. е 0.7%, като се запазва приблизително постоянен за периода 2014-2019 г.
 • През 2019 г. има увеличение на износа – изнесените количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са два пъти повече спрямо 2018 г., а стойностният им обем – с 13% повече.
 • Делът на изнесените консервирани плодове и зеленчуци в общия износ на страната през 2019 г. е 0.89%.

Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост

 • За периода 2014 - 2018 г. рентабилността на предприятията от сектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия” е положителна, като през 2018 г. рентабилността на продажбите намалява с 12% на годишна база, рентабилността на собствения капитал – с 18.6%, а на привлечения капитал – с 15.4%.
 • Общата ликвидност на предприятията нараства на годишна база с 1.5%, а бързата ликвидност – с 5%.
 • Задлъжнялостта на предприятията на годишна база намалява с 3.7%.

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net