СППЗ съвместно с ГТЦ-България организира в два модула семинари-обучения на тема: Изискванията на ISO 22000 /НАССР система/ и практическо обучение за разработка, внедряване и поддръжка на НАССР система в предприятията преработващи плодове и зеленчуци.

13.03.2006

П О К А Н А

Уважаеми колеги,

както знаете, съгласно Закона за храните /чл.18/ фирмите преработващи плодове и зеленчуци трябва да прилагат система за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки до края на 2006 година. Междувременно от 01.09.2005г. е в сила международният стандарт ISO 22000 "Система за управление на безопасността на храните-изисквания към организациите от хранителната верига- НАССР система". Този стандарт е хармонизиран от работна група на БИС и предстои въвеждането му като български - БДС ISO 22000.

В подкрепа на своите членове, Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци съвместно с ГТЦ- България организира цикъл от семинари - обучения.

Целта на семинарите е да се запознаят специалистите от фирмите преработващи плодове и зеленчуци с изискванията на ISO 22000 /НАССР системата/ и практическо обучение за разработка и поддържане на системата.

Лектори на семинарите ще бъдат:
Инж. Надежда Василева -M, M.Sc.Agro Foods TUV Cert lead (ISO 9001)& senior auditor HACCP(ISO 22 000, BDS, BRS, CAC), представител за България Сертифициращия орган за HACCP системи на TUV Rheinald Group, Cologne.
Инж. Захари Велчев Одитор ISO 9001, НАССР, IFS, ISO 22000; Оценител за акредитация на органи по сертификация на системи за управление по EN 45012 и ISO/IEC Guide 66 ; Преподавател в УХТ, катедра "Консервиране и хладилна технология", по Системи за управление на безопасността на плодови и зеленчукови продукти и Управление на качеството.
Доц. д-р Росица Еникова, Национален център за опазване на общественото здраве, ръководител катедра „Микробиология", води лекции по микробиологични опасности в храните на основен курс за квалификация на санитарните лекари от РИОКОЗ.

Обучението ще се проведе в два модула:
Модул І - Разработване и внедряване на НАССР система при преработка на плодове и зеленчуци

  • І семинар 17- 18.04. 2006 г.
  • ІІ семинар 19 - 20.04.2006 г.

Модул ІІ - Поддръжка, одитиране и сертифициране на НАССР система в предприятия преработващи плодове и зеленчуци
  • І семинар 27-28.04.2006 г.
  • ІІ семинар 29-30.04.2006 г.

В програмата на семинарите на всеки модул са предвидени практически занимания, обсъждане на реални казуси и дискусии по въпроси на участниците, което налага броят на участниците да не надвишава 20 човека.

При по-голям брой желаещи за участие, ще се организира и трети семинар.

Заявка - желаещите да се включат в семинарите е необходимо да попълнят и изпратят приложената заявка и копие от платежно нареждане за преведена такса:

  • не по-късно от 10.04.2006г. за участие в І и ІІ семинари на Модул І
  • не по-късно от 13.04.2006г. за участие в І и ІІ семинари на Модул ІІ

Място на провеждане - Семинарите и на двата модула се провеждат в гр.Хисар, хотел „Виктория".

Сертификат - Участниците в семинарите след, успешно положен тест получават сертификат на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци за „Вътрешен одитор на НАССР системи"

Приложение:
1. Програма на семинарa - част 1
2. Заявка за участие - част 1
3. Програма на семинара - част 2
4. Заявка за участие - част 2

За повече информация: СППЗ, 02/987 47 43, 980 26 79