Важна информация във връзка с либерализацията на пазара на електрическа енергия

02.08.2020

Важна информация във връзка с либерализацията на пазара на електрическа енергия

Министерство на енергетиката най-накрая започна обещаната информационна кампания относно извеждането на небитовите потребители на свободния пазар на ток от 1 октомври 2020 г. В публикуван документ от ресорното министерство се представя важна информация във връзка с либерализацията на пазара на електрическа енергия и какво предстои за малкия бизнес.

От информацията става ясно, че тези 300 хил. абонати от малкия бизнес, които в момента са към големите ЕРП-та в страната, ще могат да сменят доставчика си, но само в рамките на месец септември.

Хронологично, в 30-дневен срок от влизането в сила на Закона за енергетиката, т.е. до 26-ти юли 2020 г. дружествата „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, „Енерго-Про Продажби” АД и „ЕСП Златни пясъци” ООД, в качеството им на крайни снабдители на електрическа енергия изпращат до всеки свой небитов краен клиент уведомление за прекратяване снабдяването с електрическа енергия от 1 октомври 2020 г. на обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение. В същия срок те ще трябва да публикуват на интернет страниците си списък с небитовите клиенти на обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, в съответната лицензионна територия.

До 31 август обаче потребителите няма да имат възможност да изберат нов доставчик на ток, тъй като тогава е даденият на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) срок да представи образец на типовия договор, с който се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия от досегашния доставчик.

Така от 1 до 30 септември 2020 г. всеки небитов клиент трябва да сключи договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени или да остане при досегашния доставчик, в ролята му на търговец на електрическа енергия с типов договор. Очаквано, неяснотите за малкия бизнес при излизането на свободен пазар на ток и липсата на каквато и да информационна кампания до момента, ще принуди повечето хора да останат при сегашния си доставчик, големите ЕРП-та.

В случай, че до 30 септември 2020 г. включително не е сключен договор с доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, доставката на електроенергия от 1 октомври 2020 г. ще продължи да се извършва от досегашния доставчик в качеството му на титуляр на лицензия за „търговия с електрическа енергия“. Той обаче ще е със срок от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. и през този период няма реално да позволява смяната на доставчик на ток и избора на по-евтини и конкурентни оферти от останалите търговци на пазара.

И въпреки че в информацията на МЕ е записано, че ползите от излизането на свободния пазар са: възможност за избор на доставчик на електрическа енергия, съобразен с Вашия профил на потребление; постигане на оптимални условия за доставка и балансиране; конкуренция между доставчиците на електрическа енергия и постигане на по-добри условия за потребителите, реално нито едно от посочените няма да може да се изпълни в рамките на преходния период до юли 2021 г.

Именно от това се и оплакаха от Асоциация свободен енергиен пазар, която обединява търговците на ток. Това е поредната малка стъпка към либерализацията на пазара, но с големи пропуски, защото няма да позволи на потребителите да получат най-добрите оферти за потреблението си, което от своя страна спъва развитието на пазара и на конкуренцията в него.

От ресорното министерство добавят, че ако до 1-ви юли 2021 г. небитов клиент не е избрал доставчик на електрическа енергия по свободно договорени цени, ще се снабдява от досегашния си доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция, което може да доведе до много високи сметки.

Информацията от МЕ е представена във формат Q&A:

Как да си избера доставчик на електрическа енергия?

 • Договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, може да се сключи с всеки търговски субект, който притежава лицензия за извършване на дейността“ търговия с електрическа енергия“;
 • Информация за всички доставчици на електрическа енергия, във връзка с издадените им от КЕВР лицензии за извършване „търговия с електрическа енергия“ е налична на сайта на КЕВР;
 • Небитовите клиенти при избора си на доставчик по свободно договорени цени следва да имат предвид, че избраният от тях доставчик на електрическа енергия трябва да бъде и координатор на балансираща група в съответствие с Правилата за търговия на електрическа енергия;
 • Всеки небитов клиент сам избира доставчика, с който да сключи договор за доставка на електрическа енергия, въз основа на предоставени оферти и свободно договаряне или при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;
 • За първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени с договора за доставка Вие упълномощавате доставчика да подаде заявление за първоначална регистрация при съответния мрежови оператор, както и да сключи от Ваше име и за Ваша сметка договори с мрежовия оператор и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация.

Какво ще се случи, ако при изтичане на типовия договор на 30-ти юни 2021 г.  не сте сключил друг договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени?

 • Тези от Вас, които до 30-ти юни 2021 г. включително, не са избрали доставчик на електрическа енергия, считано от 1-ви юли 2021 г. ще се снабдяват с електрическа енергия от същия доставчик, но в качеството му на доставчик от последна инстанция;
 • Обърнете внимание, че при сделки с доставчик от последна инстанция, цената на електрическата енергия е значително по-висока. Това се дължи на факта, че функцията на доставчик от последна инстанция е да снабдява с електрическа енергия инцидентно, до избора на друг доставчик. Смяната на доставчик от последна инстанция с друг доставчик се извършва съгласно предвидения ред в Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия.

Какво трябва да знаете относно дължимите плащания при сделките по свободно договорени цени?

 • Към настоящия момент в регулираната цена на електрическата енергия, която заплаща небитовият клиент, са включени разходите за балансиране и цената за задължения към обществото, като във фактурата за доставената електрическа енергия отделно са включени и разходите за мрежови услуги;
 • При сключване на договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени страните сключват договор за комбинирани услуги, като предмет на този договор са продажбата на електрическа енергия и плащането на всички използвани от крайния клиент услуги в това число за мрежови услуги и за "отговорност за балансиране";
 • Следва да се има предвид, че при доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, цената за задължения към обществото се начислява във фактурата отделно от цената на електрическата енергия.

Какво да правят тези от Вас, които са възложители на обществени поръчки? 

 • В случай, че сте възложители на обществени поръчки, трябва да предприемете необходимите законови действия за възлагане на обществена поръчка за избор на доставчик на електрическа енергия при най-добри за Вас условия по реда на Закона за обществените поръчки.

От къде, кога и как можете да получите достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия?

 • За по-пълна информираност и осигуряване на възможност за участие на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени, в срок до 31-ви декември 2020  г. КЕВР ще създаде платформа и ще определи правилата за работа с нея.  Правилата ще бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР като оператор на платформата;
 • Независимо, че платформата ще бъде факт след 31-ви декември 2020  г. до тогава всеки небитов потребител на електрическа енергия следва да бъде активен в търсенето на доставчик, с който да сключи договор за доставка на електрическа енергия при най-добри за него условия. Информация за всички доставчици на електрическа енергия е налична на сайта на КЕВР 

 Какво трябва да знаете за платформата?

 • Платформата ще е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия;
 • Крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh ще имат безплатен достъп до платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, включително оферти за договори с динамична цена на електрическата енергия.

Какво ще осигури платформата?

 • Осигурява условия за еднакво третиране на електроенергийните предприятия при сравняване на офертите за доставка на електрическа енергия;
 • Осигурява критерии, въз основа на които да се извършва сравнението, включително услугите, които са публични;
 • Предоставя точна и актуална информация, включително датата на последната актуализация;
 • Достъпна е за хора с увреждания, лесна за сетивно възприемане, функционално пригодна, разбираема и стабилна;
 • Осигурява ефективна процедура за съобщаване на наличието на неточна информация относно публикуваните оферти;
 • Извършва сравнения, като обработването на лични данни се ограничава до данните, необходими за сравняването.

Какви задължения имат търговците на електрическа енергия към платформата?

 • Търговците на електрическа енергия са длъжни да предоставят на оператора на платформата ежемесечно актуална информация за офертите си за крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh;
 • Търговците на електрическа енергия осигуряват информация за платформата във фактурите на клиентите или в приложения към тях.

Какви са рисковете, които могат да възникнат в процеса по либерализация?

 • Риск да не се информирате своевременно за актуалните офертите за доставка на електрическа енергия и да не сключите договор с доставчик на електрическа енергия при най-добри за Вас условия;
 • Риск да получавате своята електрическа енергия на по-висока цена от доставчик от последна инстанция, ако не сте направили своя избор на търговец на електрическа енергия до 30-ти юни 2021 г. включително.

Какво трябва да знаете за гарантиране на доставката на електрическа енергия?

 • Няма риск да останете без доставка на електрическа енергия. Въпросът е при какви условия и на каква цена. Бъдете активни!