Семинар „Европейски изисквания, норми и стандарти при замразяването на плодове и зеленчуци”

02.10.2013

Първият обучителен семинар по проект «Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци», финансиран по ОП РЧР ще се проведеде в гр. ХИСАР на 21-22 ноември 2013 г. Темата на семинара е „Европейски изисквания, норми и стандарти при замразяването на плодове и зеленчуци”

По време на семинара ще се дискутират въпроси, свързани с използването на хладилни системи, спазването на изисквания за безопасност и опазване на околната среда и на т.нар. „хладилна директива” (Директива EN 378/2). На участниците ще бъдат представени изисквания и добри практики при определянето и доказването срока на трайност на замразени плодове и зеленчуци, смеси, готови ястия, както и микробиологични изисквания, изисквания към опаковките и транспорта и др.

Водещите лектори са от JBT – г-н Бранко Панцер и г-н Стафан Сундстен