Публикуван е отрасловият анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" към трето тримесечие на 2008 г.

28.01.2009

Публикуван е отрасловият анализ

Публикуван е отрасловият анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" към трето тримесечие на 2008 г. Анализът представят развитието, обща характеристика на сектора, размера и ориентацията на вътрешния и външния пазар, основните компании и институции, работещи в сектора. Последната актуализация на данните е към трето тримесечие на 2008 г.

Тенденцията на увеличение на производството е по-силно изразена през това тримесечие. Спрямо същия период на 2007 г. ръстът е 7.7%. Трябва да се отбележи продължаващата положителна тенденция във външнотърговския обмен на страната със стоките от подсектора. Има намаление на вноса с 3.2%, и увеличение на износа с 8.4% за третото тримесечие на 2008 г., от което положителното външнотърговско салдо нараства с 3% спрямо същите три месеца на предходната година. Продажбите на вътрешния пазар, както за третото тримесечие, така и за деветмесечието, отбелязват ръст при зеленчуковите консерви и соковете и спад при плодовите консерви.